متن ذيل در سربرگ شركت / واحد توليدي و تايپ شده به زبان فارسي و لاتين ، تنظيم و ارائه گردد

توجه : صادر كننده كالا لازم است در زمان اقدام ، به همراه مهر خود در اداره نظارت حضور يابد

بسمه تعالي

 

به : رياست محترم اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي

احتراما :  اينجانب     ...........                           مديرعامل  /  متصدي  -   شركت / كارگاه 

واقع در ..............

درخواست  صادرات  كالا به شرح زيررا داشته لذا خواهشمند است دستور لازم صادر فرماييد

نوع كالا

فارسي

لاتين ( انگليسي )

شماره پروانه ساخت / شناسه نظارت

 

 

وزن خالص

 

 

وزن ناخالص

 

 

نام خريدار

 

 

شهر و كشور مقصد

 

 

 

شماره تلفن صادركننده كالا :

                                                                                                      با تشكر

                                                                                                      مهرو امضاءصادركننده

 

فایل ها