متن ذيل در سربرگ شركت / واحد توليدي و تايپ شده تنظيم و ارائه گردد

 

بسمه تعالي

 

به : رياست محترم اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي

 

احتراما :  اينجانب   .................  مديرعامل  /  متصدي  -   شركت / كارگاه  .............

واقع در ........................

با توجه به پر فورماي شماره   ................                مورخ ...../...../.....                              و مدارك پيوست  درخواست  واردات كالاي................

كه در   .................    كاربرد دارد را داشته لذا خواهشمند است دستور لازم صادر فرماييد.

شماره تلفن : ..............

 

                                                                                                            با تشكر

                                                                                                          امضاء درخواست كننده ( مدير عامل )

تعهد نامه

ضمنا درخواست كننده شرعا و قانونا  متعهد مي گردد كه كالاي موضوع پرفورماي مذكور هيچگونه كاربردي در مواد مشمول قانون مواد خوردني ، آشاميدني ،‌آرايشي و بهداشتي نداشته در غير اين صورت عواقب ناشي از آن بر عهده اينجانب خواهد بود .

فایل ها