پروانه بهداشتی ساخت
 
 
مدارک لازم:

۱- درخواست کتبی صدور یا تمدید پروانه ساخت در سربرگ موسسه با مهر و امضاء مدیرعامل و مسئول فنی شرکت(اسکن شود)

۲- تصویرآگهی برابر اصل شده آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت (در صورتیکه شرکت باشد، جهت تعیین مدیرعامل با تاریخ معتبر) 

۳-تصویر پشت و روی برابر اصل شده گواهی رسمی ثبت نام تجاری (نام به فارسی یا عدد باشد).

۴-صفحه (پرینت اسکرین) پروانه ثبت منبع(شامل کد ده رقمی و خطوط تولید تایید شده صفحه دوم سامانه) -از طریق سایت TTAC

۵-فرم سه برگی ساخت  به ازای هر محصول (پس از تکمیل با توجه به راهنما فایل word ارسال شود)

۶-فرم تعهد محضری رعایت بر چسب گذاری ماده ۱۱ 
 
۷تصویر کارت فعالیت مسئول فنی-از طریق سایت TTAC

۸-  اصل پروانه ساخت قبلی (در صورتی که تمدید پروانه باشد) و آگهی روزنامه مفقودی پروانه درصورت مفقودی اصل پروانه قبلی

۹-  طرح برچسب و بسته بندی محصول (ضوابط برچسب گذاری،آموزش نشانگر رنگی، نشانگر تغذیه ای، جدول سهم های تغذیه ای، محاسبه گر نشانگر رنگی )

۱۰-  فیش بانکی  جهت صدور پروانه ساخت محصولات خوردنی و آشامیدنی  وآرایشی و بهداشتی یا  جهت اصلاح یا تمدید پروانه ساخت محصولات خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی (فرم درخواست).

۱۱-فرم قرارداد با آزمایشگاه همکار در خصوص آزمون هایی که در واحد امکان انجام وجود ندارد-ثبت نام در سامانه قرارداد آزمایشگاه

۱۲مستندات مربوط به فرمولاسیون(پروانه ساخت یا مجوز ورود مواد اولیه)

 

 

 

 

صدور پروانه ساخت