فرمPMF کارخانجات غذایی

فرم PMF کارگاه های غذایی

 

فرمPRPs

 

فرم سه برگی پروانه ساخت

فرم سه برگی ساخت   راهنما

فرم دو برگی صدور پروانه ساخت کارگاهی

 

مدارک لازم جهت صدور / تمدید / اصلاح پروانه ساخت

مدارک لازم جهت صدور / تمدید / اصلاح پروانه ساخت تولید قراردادی

مدارک لازم جهت صدور / تمدید / اصلاح پروانه ساخت تولید قراردادی جهت صادرات

مدارک لازم جهت صدور / تمدید / اصلاح پروانه ساخت جهت صادرات

مدارک لازم جهت صدور مجوز افزایش علامت تجاری به پروانه ساخت

 

ضوابط برچسب گذاری

تعهدنامه محضری برچسب

فرم تعهد محضری رعایت بر چسب گذاری ماده ۱۱

 

آموزش نشانگر رنگی

نشانگر تغذیه ای

جدول سهم های تغذیه ای

محاسبه گر نشانگر رنگی

 

مدارک لازم برای صدور پروانه

شرایط مورد نیاز و مراحل اجرایی جهت احداث کارگاه های تولیدی

درخواست استعفا مسئول فنی

درخواست صدور فیش واریزی

 

فهرست فعالیت های مشمول مشاغل خانگی.pdf

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی مشاغل خانگی.pdf

مدارک مورد نیاز صدور پروانه ساخت مشاغل خانگی

مشخصات برچسب محصولات خانگی

فرم درخواست ثبت گواهی مشاغل خانگی