قادر اسدزاده

کارشناس مسئول

رشته تحصیلی : کارشناسی تغذیه

شماره تماس : 36162637

واحدهای زیرمجموعه :

  •  ظروف بسته بندی