مرتضی صفدری

کارشناس صدورپروانه های کارگاهی

رشته تحصیلی : بهداشت محیط

شماره تماس : 02536162641

وظایف و مسئولیت ها :

  • صدور پروانه های کارگاهی