مدیریت نظارت و ارزیابی بر مواد و فرآورده های دارویی :
این اداره وظیفه سیاستگذاری ارائه خدمات دارویی در استان را به عهده دارد. همچنین امور مربوط به داروهای مخدر و نظارت بر مراکز توزیع و عرضه دارو از وظایف این اداره می باشد. واحدهایی چون صدور پروانه ها، نظارت و بازرسی داروهای مخدر، اطلاع رسانی دارویی و دایره رسیدگی به شکایات از زیرمجموعه های اداره نظارت می باشند.

شرح وظایف:
1. سیاستگذاری ارائه خدمات دارویی در سطح استان.
2. توزیع داروهای مخدر مورد نیاز بیماران صعب العلاج و نظارت بر مصرف آن.
3. توزیع داروهای مخدر و بیهوشی مورد نیاز مراکز بیمارستانی استان و نظارت بر نحوه مصرف آن.
4. نظارت بر شرکت های توزیع دارو در سطح استان.
5. نظارت بر داروخانه های استان (خصوصی و بیمارستانی) در جهت بهبود ارتقاء سیستم عرضه دارو.
6. صدور پروانه های تأسیس و مسئول فنی داروخانه ها.
7. انجام کارشناسی ها به منظور تأیید محل مورد درخواست داروخانه.
8. پیگیری کمبودهای دارویی استان جهت برطرف کردن نیازهای بیماران و یا مراکز بیمارستانی.
9. برگزاری کمیسیون قانونی ماده 20 دانشگاه جهت رسیدگی به موارد مورد نیاز طرح در آن کمیسیون و ابلاغ و پیگیری مصوبات آن.
10. بهره گیری از توان ارگان هایی نظیر دادگستری، نیروی انتظامی، تربیت بدنی و ... در اجرای سیاست های نظارتی داروهای تقلبی و یا داروهای بدن سازی.
11. ارتقاء سطح آموزش عمومی پزشکان، داروسازان و ... به ویژه برگزاری سمینارها، تهیه و چاپ پوسترها، جزوات آموزشی و نظایر آن.
12. نظارت بر امحاء داروهای تاریخ گذشته، پوکه های مخدر و کوپن های شیرخشک.
13. تدارک و تأمین داروهای کمیاب و مورد نیاز استان.