بخش آرایشی و بهداشتی:

بخش آرایش و بهداشتی از واحدهاي اصلی و فني- تخصصي آزمايشگاه کنترل مواد غذايي، آرايشي بهداشتي بوده که کلیه نمونه‌های ارسالی از بخش پذیرش که نیازمند آزمایشات شیمیایی و فیزیکی هستند، در این بخش تحت شرایط خاص نگهداری شده و در کوتاه‌ترین زمان، آزمون‌های مورد نیاز و درخواستی بر روی آنها انجام می‌گیرد.

در اين بخش کليه نمونه‌هاي ارسالي از واحدهاي توليدي تحت پوشش اداره نظارت بر مواد غذايي، آرايشي- بهداشتي و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم در صورت مطابقت با مفاد دستورالعمل نمونه گيري پذيرفته و آزمايش مي‌شود. همچنین این بخش نمونه‌های طرح کشوری PMS و سایر ارگان ها را بر حسب نیاز و آزمون‌های درخواستی، مورد آزمون قرار می دهد.

مراجع مورد استفاده در اجراي سياست‌هاي اين بخش، بر اساس استانداردهاي ملي و جهاني و دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هاي مصوب اداره کل آزمايشگاه‌هاي غذا و دارو وزارت بهداشت مي باشد.

در بخش آرایشی و بهداشتی آزمايشگاه کنترل مواد غذايي، آرايشي بهداشتي با توجه به توانمندی ها و وجود تجهیزات، آزمون ها بر روی مواد آرايشي و بهداشتي انجام مي شود.