بخش آنالیز دستگاهی

بخش آنالیز دستگاهی از واحدهاي اصلی و فني- تخصصي آزمايشگاه کنترل مواد غذايي، آرايشي بهداشتي بوده و دارای دو بخش مجزای سم شناسی و استخراج می‌باشد که کلیه نمونه‌های ارسالی از بخش پذیرش که نیازمند آنالیز دستگاهی دقیق هستند، در این بخش تحت شرایط خاص نگهداری شده و در کوتاه‌ترین زمان، آزمون‌های مورد نیاز و درخواستی بر روی آنها انجام می‌گیرد.

در اين بخش کليه نمونه‌هاي ارسالي از واحدهاي توليدي تحت پوشش اداره نظارت بر مواد غذايي، آرايشي- بهداشتي دانشگاه علوم پزشکی قم در صورت مطابقت با مفاد دستورالعمل نمونه گيري پذيرفته و آزمايش مي‌شود. همچنین این بخش نمونه های طرح کشوری PMS و سایر ارگان ها را بر حسب نیاز و آزمون های درخواستی، مورد آزمون قرار می دهد.

مراجع مورد استفاده در اجراي سياست‌هاي اين بخش، بر اساس استانداردهاي ملي و جهاني و دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هاي مصوب اداره کل آزمايشگاه‌هاي غذا و دارو وزارت بهداشت مي‌باشد.

در بخش آنالیز دستگاهی آزمايشگاه کنترل مواد غذايي، آرايشي بهداشتي با توجه به توانمندی‌ها و وجود تجهیزات، آزمون‌ها بروي مواد غذايي، مواد آرايشي و بهداشتي انجام مي‌شود.