امیر حسین پایدار

کارشناس صدور پروانه

رشته تحصیلی : کارشناسی تغذیه

شماره تماس : 02536162641

پست الکترونیک : 

وظایف و مسئولیت ها :

  • صدور پروانه های کارخانه ای

 

واحدهای زیرمجموعه :

  •