بخش بسته بندی و پلیمر

بخش بسته بندی و پلی‌مر از واحدهای اصلی و فنی- تخصصی آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی – بهداشتی بوده که کلیه نمونه‌های ارسالی از بخش پذیرش که نیازمند بررسی‌های خاص از نظر آزمون‌های شیمیایی و فیزیکی باشند، در این بخش نگهداری شده و در کوتاه‌ترین زمان، آزمون‌های مورد نیاز و درخواستی بر روی آنها انجام می‌گیرد.

در این بخش کلیه نمونه‌های ارسالی از واحدهای تولیدی (بخصوص واحدهای بسته بندی پلی‌مری) تحت پوشش اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی- بهداشتی و طرح کشوری  PMS و نمونه های سایر ارگان ها و مراکز در صورت مطابقت با مفاد دستورالعمل نمونه گیری پذیرفته و آزمایش می شود.

لازم به یاد آوری می باشد که واحد بسته بندی این آزمایشگاه در مراحل ابتدایی تجهیز و راه اندازی بوده و بخش بسته بندی های پلیمری آماده فعالیت بوده، در صورتی که بخش مواد غیر پلیمری (شیشه، فلز و ...) در آینده تجهیز و آماده ارائه خدمات خواهد بود.

مراجع مورد استفاده در اجرای سیاست‌های این بخش، بر اساس استانداردهای ملی و جهانی و دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مصوب اداره کل آزمایشگاه‌های غذا و دارو وزارت بهداشت می‌باشد.

در بخش بسته بندی آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی بهداشتی با توجه به توانمندی‌ها و وجود تجهیزات، آزمون های شیمیایی و فیزیکی بروی مواد بسته بندی و پلی مر های مورد استفاده در مواد غذایی، مواد آرایشی و بهداشتی انجام می‌شود.