برخی نکات مربوط به تجویز و تحویل داروی مخدر به بیماران صعب العلاج

نسخه

1) فرم معرفی نامه دریافت داروی تحت کنترل(پیوست) بایستی توسط پزشک متخصص محترم تکمیل گردد.

2) مقتضی است در فرم مذکور تمامی بخش ها از جمله نوع بیماری، نام دقیق، شکل و دوز دارو، میزان مصرف روزانه و مدت اعتبار نسخه قید گردد.

3) خواهشمند است از ذکر عناوین کلی نظیر داروی مخدر، مسکن، اپیویید و ... خودداری گردد.

4) از آنجا که بیشتر داروهای موجود دارای اشکال و دوزهای متفاوت می باشند، بایستی شکل دارویی مورد نظر(شربت،آمپول،قرص،پچ پوستی و ...) و دوز دقیق دارو در بخش موردنظر ذکر گردد.(بدیهی است در مواردیکه شکل دارویی قید نشود ، واحد داروی مخدر بر مبنای درخواست بیمار و همچنین با توجه به موجودی دارو، نسبت به ارائه دارو اقدام مینماید. بطور مثال اگر دستور پزشک مصرف 50 میلی گرم داروی متادون روزانه باشد، بر مبنای پذیرش بیمار بین شربت و یا قرص انتخاب می گردد. )

5) درقسمت پایانی فرم، اعتبار نسخه قید می گردد. به عنوان مثال اگر نسخه دارای اعتبار 3 ماهه باشد، بیمار تا 3 ماه بدون نیاز به نسخه جدید طبق ضوابط مجاز به دریافت دارو می باشد.

6) امضا و مهر پزشک به همراه تاریخ تجویز نسخه مبین اعتبار نسخه می باشد و در صورت عدم درج این سه، نسخه فاقد اعتبار لحاظ می گردد.

7) با توجه به حساسیت نسخ داروی مخدر و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی از سربرگ پزشکان، خواهشمند است از صدور نسخه های دارای دو دست خط خودداری شود و در صورتیکه متن نسخه با دو خط متفاوت و یا همراه خط خوردگی می باشد در پایان با مهر و امضاء دوباره و درج تاریخ مجددا مراتب  تایید شود.

 

نحوه تحویل دارو

     داروی تجویز شده پس از تایید مدارک ضروری (نسخه، اصل برگه پاتولوژی، تایید هویت بیمار با ارائه شناسنامه)  توسط کارشناسان دارویی معاونت غذا و دارو و تکمیل فرم تعهدنامه توسط بیمار یا نماینده وی (بستگان درجه یک با ارائه کارت شناسایی و معرفی نامه از بیمار) و در ازاء عودت پوکه داروی مصرفی ماه قبل بصورت ماهیانه به ایشان تحویل می گردد.

نکته 1: بیمار در اولین مراجعه بایستی جهت تایید بیماری، نتیجه آخرین پاتولوژی را به همراه داشته باشد. در غیراینصورت و یا در صورتی که مدرک بیماری بیش از 1 سال قدمت دارد، نسخه کموتراپی و یا هر مدرکی که دال بر عود بیماری و ادامه درمان ایشان است به پیوست لازم است.

نکته 2 : در موراد لزوم حسب تشخیص کارشناس مسئول واحد داروهای مخدر، پرونده بیمار جهت بررسی بیشتر و تایید و یا رد تحویل دارو به کمیسیون پزشکی دانشگاه ارجاع می گردد.

فهرست داروهای مخدر موجود در واحد داروهای تحت کنترل

1.       متادون (قرص 40mg، 20، 5 (آمپول 5mg/ml  (شربت 25mg/5ml)

2.       مورفین (آمپول 10mg/ml  (شیاف 10mg)

3.       تنتور اپیوم (50mg/5ml)

4.       فنتانیل (چسب 25mcg/h،   50mcg/h) (آمپول 100mcg/2ml،   500mcg/10ml)

5.       پتیدین (آمپول 50mg/1ml،   50mg/2ml)

6.       بوپرنورفین(قرص 2mg)

7.       اکسی کدون (قرص 5mg)

 

نکته1: لازم به توضیح است که بسته به موجودی شرکت های دارویی ممکن است در پاره ای از اوقات داروهای فوق در محل معاونت موجود نباشد.


نکته2: جهت دریافت دارو به داروخانه شبانه روزی دکتر مریدی واقع در خیابان آذر جنب پمپ بنزین مراجعه فرمائید.

 

شماره تلفن مستقیم واحد داروهای مخدر معاونت غذا و دارو:   36162654      


فایل ها