حوزه فعالیت و دامنه عملکرد در آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو:

حوزه فعالیت

دامنه عملکرد

خوردنی و آشامیدنی

کنترل فیزیکوشیمیایی مواد و فرآورده های خوردنی و آشامیدنی 

کنترل مواد اولیه و جانبی خوردنی و آشامیدنی ( رنگ، اسانس، سایر افزودنی‌ها)

کنترل ارزیابی تقلبات مواد و فرآورده‌های خوردنی و آشامیدنی (PCR، بافت شناسی، فیزیکوشیمیایی)

کنترل تراریختگی در مواد و فرآورده های خوردنی و آشامیدنی (کمی، کیفی)

کنترل ارزیابی کارایی و عوارض مواد و فرآورده‌های خوردنی و آشامیدنی

کنترل بسته‌بندی مواد و فرآورده‌های خوردنی و آشامیدنی (تیوپ چند لایه پلیمری، تیوپ  آلومینیومی، ظروف شیشه ای، ظروف (ملامین، تفلون، سرامیک)، ظروف یکبار مصرف پلیمری، قوطی (پر و خالی) با پایه آلومینیوم و قلع اندود، درب بطری و تشتک، بسته بندی‌های چند لایه، فیلم‌های تک لایه، بسته‌بندی سلولزی، محصولات بهداشتی کودک و بزرگسال، دستکش، مسواک، مویی مسواک و نخ دندان، مواد اولیه (پودر ملامین، پودر گلیزر، لاک، تفلون، گرانول‌های پلیمری و مستربچ‌ها) 

کنترل سموم، آلاینده‌ها و پسماندها در مواد و فرآورده‌های خوردنی و آشامیدنی (کنترل فلزات سنگین، کنترل باقی‌مانده سموم کشاورزی، کنترل مایکوتوکسین‌ها، باقی مانده هورمون و آنتی بیوتیک‌ها و سایر آلاینده‌ها)

کنترل حلیت مواد و فرآورده‌های خوردنی و آشامیدنی 

کنترل فرآورده‌های نانو در مواد و فرآورده‌های خوردنی و آشامیدنی 

کنترل میکروبیولوژی مواد و فرآورده‌های خوردنی و آشامیدنی ( عمومی، تخصصی، پروبیوتیک)

ارائه‌ی خدمات آموزشی در مواد و فرآورده‌های خوردنی و آشامیدنی

نمونه‌برداری از سطح عرضه و مراکز تهیه و توزیع مواد و فرآورده‌های خوردنی و آشامیدنی

نظارت و بازرسی آزمایشگاه‌های مجاز خوردنی و آشامیدنی

تهیه و تولید مواد استاندارد، نمونه مجهول و مهارت آزمایی در مواد و فرآورده‌های خوردنی و آشامیدنی

 

 

طبیعی، سنتی و مکمل‌های تغذیه‌ای

کنترل فیزیکوشیمیایی مواد و فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل‌های تغذیه‌ای

کنترل مواد اولیه و جانبی طبیعی، سنتی و مکمل‌های تغذیه‌ای (رنک، اسانس و سایر افزودنی ها)

کنترل میکروبیولوژی مواد و فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل‌های تغذیه‌ای ( عمومی، تخصصی، پروبیوتیک)

کنترل ارزیابی تقلبات مواد و فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل‌های تغذیه‌ای (PCR، فیزیکوشیمیایی)

کنترل تراریختگی در مواد و فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل‌های تغذیه‌ای (کمی، کیفی)

کنترل ارزیابی کارایی و عوارض مواد و فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل‌های تغذیه‌ای

کنترل بسته‌بندی مواد و فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل‌های تغذیه‌ای (تیوپ چند لایه پلیمری، تیوپ  آلومینیومی، ظروف شیشه ای، ظروف (ملامین، تفلون، سرامیک)، ظروف یکبار مصرف پلیمری، قوطی (پر و خالی) با پایه آلومینیوم و قلع اندود، درب بطری و تشتک، بسته بندی‌های چند لایه، فیلم‌های تک لایه، بسته‌بندی سلولزی، محصولات بهداشتی کودک و بزرگسال، دستکش، مسواک، مویی مسواک و نخ دندان، مواد اولیه (پودر ملامین، پودر گلیزر، لاک، تفلون، گرانول‌های پلیمری و مستربچ‌ها) 

کنترل سموم، آلاینده‌ها و پسماندها در مواد و فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل‌های تغذیه‌ای (کنترل فلزات سنگین، کنترل باقی‌مانده سموم کشاورزی، کنترل مایکوتوکسین‌ها، باقی‌مانده هورمون و آنتی بیوتیک‌ها و سایر آلاینده‌ها)

کنترل حلیت مواد و فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل‌های تغذیه‌ای

کنترل فرآورده‌های نانو در مواد و فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل‌های تغذیه‌ای

ارائه‌ی خدمات آموزشی در مواد و فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل‌های تغذیه‌ای

نظارت و بازرسی آزمایشگاه‌های مجاز طبیعی، سنتی و مکمل‌های تغذیه‌ای

تهیه و تولید مواد استاندارد، نمونه مجهول و مهارت آزمایی درمواد و فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل‌های تغذیه‌ای

 

 

آرایشی

کنترل فیزیکوشیمیایی مواد و فرآورده‌های آرایشی

کنترل مواد اولیه و جانبی فرآورده‌های آرایشی (رنگ، اسانس، سایر افزودنی‌ها)

کنترل میکروبیولوژی مواد و فرآورده‌های آرایشی ( عمومی ، تخصصی)

کنترل ارزیابی تقلبات مواد و فرآورده‌های آرایشی (PCR، فیزیکوشیمیایی)

کنترل ارزیابی کارایی و عوارض مواد و فرآورده‌های آرایشی

کنترل بسته‌بندی مواد و فرآورده‌های آرایشی (تیوپ چند لایه پلیمری، تیوپ  آلومینیومی، ظروف شیشه ای، ظروف (ملامین، تفلون، سرامیک)، ظروف یکبار مصرف پلیمری، قوطی (پر و خالی) با پایه آلومینیوم و قلع اندود، درب بطری و تشتک، بسته بندی‌های چند لایه، فیلم‌های تک لایه، بسته‌بندی سلولزی، محصولات بهداشتی کودک و بزرگسال، دستکش، مسواک، مویی مسواک و نخ دندان، مواد اولیه (پودر ملامین، پودر گلیزر، لاک، تفلون، گرانول‌های پلیمری و مستربچ‌ها) 

کنترل سموم، آلاینده‌ها و پسماندها در مواد و فرآورده‌های آرایشی  (کنترل فلزات سنگین)

کنترل حلیت مواد و فرآورده‌های آرایشی

کنترل فرآورده‌های نانو در مواد و فرآورده‌های آرایشی

کنترل ایمنی و عدم حساسیت مواد و فرآورده های آرایشی

ارائه‌ی خدمات آموزشی در مواد و فرآورده‌های آرایشی

نظارت و بازرسی آزمایشگاه‌های مجاز مواد و فرآورده‌های آرایشی

تهیه و تولید مواد استاندارد، نمونه مجهول و مهارت آزمایی درمواد و فرآورده‌های آرایشی

 

 

بهداشتی

کنترل فیزیکوشیمیایی مواد و فرآورده‌های بهداشتی

کنترل مواد اولیه و جانبی فرآورده‌های بهداشتی (رنگ، اسانس و سایر افزودنی‌ها)

کنترل میکروبیولوژی مواد و فرآورده‌های بهداشتی

کنترل ارزیابی تقلبات مواد و فرآورده‌های بهداشتی (PCR، فیزیکوشیمیایی)

کنترل ارزیابی کارایی و عوارض مواد و فرآورده‌های بهداشتی

کنترل بسته‌بندی مواد و فرآورده‌های بهداشتی (تیوپ چند لایه پلیمری، تیوپ  آلومینیومی، ظروف شیشه ای، ظروف (ملامین، تفلون، سرامیک)، ظروف یکبار مصرف پلیمری، قوطی (پر و خالی) با پایه آلومینیوم و قلع اندود، درب بطری و تشتک، بسته بندی‌های چند لایه، فیلم‌های تک لایه، بسته‌بندی سلولزی، محصولات بهداشتی کودک و بزرگسال، دستکش، مسواک، مویی مسواک و نخ دندان، مواد اولیه (پودر ملامین، پودر گلیزر، لاک، تفلون، گرانول‌های پلیمری و مستربچ‌ها)  

کنترل سموم، آلاینده‌ها و پسماندها در مواد و فرآورده‌های بهداشتی  (کنترل فلزات سنگین)

کنترل حلیت مواد و فرآورده‌های بهداشتی

کنترل فرآورده‌های نانو در مواد و فرآورده‌های بهداشتی

کنترل ایمنی و عدم حساسیت مواد و فرآورده‌های بهداشتی

ارائه‌ی خدمات آموزشی در مواد و فرآورده‌های بهداشتی

نظارت و بازرسی آزمایشگاه‌های مجاز مواد و فرآورده‌های بهداشتی

تهیه و تولید مواد استاندارد، نمونه مجهول و مهارت آزمایی درمواد و فرآورده‌های بهداشتی

 

 

اقلام سلولزی

کنترل فیزیکوشیمیایی مواد و فرآورده‌های سلولزی

کنترل مواد اولیه و جانبی فرآورده‌های سلولزی

کنترل میکروبیولوژی مواد و فرآورده‌های سلولزی

کنترل ارزیابی تقلبات مواد و فرآورده‌های سلولزی(فیزیکوشیمیایی)

کنترل ارزیابی کارایی و عوارض مواد و فرآورده‌های سلولزی

کنترل بسته‌بندی مواد و فرآورده‌های سلولزی (تیوپ چند لایه پلیمری، تیوپ  آلومینیومی، ظروف شیشه ای، ظروف (ملامین، تفلون، سرامیک)، ظروف یکبار مصرف پلیمری، قوطی (پر و خالی) با پایه آلومینیوم و قلع اندود، درب بطری و تشتک، بسته بندی‌های چند لایه، فیلم‌های تک لایه، بسته‌بندی سلولزی، محصولات بهداشتی کودک و بزرگسال، دستکش، مسواک، مویی مسواک و نخ دندان، مواد اولیه (پودر ملامین، پودر گلیزر، لاک، تفلون، گرانول‌های پلیمری و مستربچ‌ها) 

کنترل سموم، آلاینده‌ها و پسماندها در مواد و فرآورده‌های سلولزی (کنترل فلزات سنگین)

کنترل فرآورده‌های نانو در مواد و فرآورده‌های سلولزی

کنترل ایمنی و عدم حساسیت مواد و فرآورده‌های سلولزی

ارائه‌ی خدمات آموزشی در مواد و فرآورده‌های سلولزی

نظارت و بازرسی آزمایشگاه‌های مجاز مواد و فرآورده‌های سلولزی

تهیه و تولید مواد استاندارد، نمونه مجهول و مهارت آزمایی در مواد و فرآورده‌های سلولزی

 

 

دارو

کنترل فیزیکوشیمیایی مواد و فرآورده‌های دارویی

کنترل مواد اولیه و جانبی فرآورده‌های دارویی (رنگ، اسانس و سایر مواد جانبی)

کنترل میکروبیولوژی مواد و فرآورده‌های دارویی

کنترل ارزیابی تقلبات مواد و فرآورده‌های دارویی (فیزیکوشیمیایی)

کنترل ارزیابی کارایی و عوارض مواد و فرآورده‌های دارویی

کنترل بسته‌بندی مواد و فرآورده‌های دارویی (تیوپ چند لایه پلیمری، تیوپ  آلومینیومی، ظروف شیشه ای، ظروف (ملامین، تفلون، سرامیک)، ظروف یکبار مصرف پلیمری، قوطی (پر و خالی) با پایه آلومینیوم و قلع اندود، درب بطری و تشتک، بسته بندی‌های چند لایه، فیلم‌های تک لایه، بسته‌بندی سلولزی، محصولات بهداشتی کودک و بزرگسال، دستکش، مسواک، مویی مسواک و نخ دندان، مواد اولیه (پودر ملامین، پودر گلیزر، لاک، تفلون، گرانول‌های پلیمری و مستربچ‌ها)  

کنترل سموم، آلاینده‌ها و پسماندها در مواد و فرآورده‌های دارویی (کنترل فلزات سنگین)

کنترل حلیت مواد و فرآورده‌های دارویی

کنترل فرآورده‌های نانو در مواد و فرآورده‌های دارویی

کنترل ایمنی و عدم حساسیت مواد و فرآورده های دارویی

کنترل بیواکی والانسی مواد و فرآورده های دارویی 

کنترل رادیو داروها

ارائه‌ی خدمات آموزشی در مواد و فرآورده‌های دارویی

نظارت و بازرسی آزمایشگاه‌های مجاز مواد و فرآورده‌های دارویی

تهیه و تولید مواد استاندارد، نمونه مجهول و مهارت آزمایی درمواد و فرآورده‌های دارویی

 

 

بیولوژیک

کنترل فیزیکوشیمیایی مواد و فرآورده‌های بیولوژیک (واکسن، کنترل‌های بیولوژیکی و حیوانی، فرآورده‌های حاصل از مهندسی بافت، فرآورده‌های ژن تراپی،  فرآورده‌های نوترکیب، فرآورده‌های سل تراپی،  فرآورده‌های مشتق از خون، منوکلونال آنتی بادی)

کنترل مواد اولیه و جانبی فرآورده‌های بیولوژیک (واکسن، کنترل‌های بیولوژیکی و حیوانی، فرآورده‌های حاصل از مهندسی بافت، فرآورده‌های ژن تراپی،  فرآورده‌های نوترکیب، فرآورده‌های سل تراپی،  فرآورده‌های مشتق از خون، منوکلونال آنتی بادی)

کنترل میکروبیولوژی مواد و فرآورده‌های بیولوژیک (واکسن، کنترل‌های بیولوژیکی و حیوانی، فرآورده‌های حاصل از مهندسی بافت، فرآورده‌های ژن تراپی،  فرآورده‌های نوترکیب، فرآورده‌های سل تراپی،  فرآورده‌های مشتق از خون، منوکلونال آنتی بادی)

کنترل ارزیابی تقلبات مواد و فرآورده‌های بیولوژیک (PCR، فیزیکوشیمیایی) (واکسن، کنترل‌های بیولوژیکی و حیوانی، فرآورده‌های حاصل از مهندسی بافت، فرآورده‌های ژن تراپی،  فرآورده‌های نوترکیب، فرآورده‌های سل تراپی،  فرآورده‌های مشتق از خون، منوکلونال آنتی بادی)

کنترل ارزیابی کارایی و عوارض مواد و فرآورده‌های بیولوژیک (واکسن، کنترل‌های بیولوژیکی و حیوانی، فرآورده‌های حاصل از مهندسی بافت، فرآورده‌های ژن تراپی،  فرآورده‌های نوترکیب، فرآورده‌های سل تراپی،  فرآورده‌های مشتق از خون، منوکلونال آنتی بادی)

کنترل بسته‌بندی مواد و فرآورده‌های بیولوژیک  (واکسن، کنترل‌های بیولوژیکی و حیوانی، فرآورده‌های حاصل از مهندسی بافت، فرآورده‌های ژن تراپی،  فرآورده‌های نوترکیب، فرآورده‌های سل تراپی،  فرآورده‌های مشتق از خون، منوکلونال آنتی بادی)

کنترل سموم، آلاینده‌ها و پسماندها در مواد و فرآورده‌های بیولوژیک (واکسن، کنترل‌های بیولوژیکی و حیوانی، فرآورده‌های حاصل از مهندسی بافت، فرآورده‌های ژن تراپی،  فرآورده‌های نوترکیب، فرآورده‌های سل تراپی،  فرآورده‌های مشتق از خون، منوکلونال آنتی بادی)

کنترل حلیت مواد و فرآورده‌های بیولوژیک (واکسن، کنترل‌های بیولوژیکی و حیوانی، فرآورده‌های حاصل از مهندسی بافت، فرآورده‌های ژن تراپی،  فرآورده‌های نوترکیب، فرآورده‌های سل تراپی،  فرآورده‌های مشتق از خون، منوکلونال آنتی بادی)

کنترل فرآورده‌های نانو در مواد و فرآورده‌های بیولوژیک (واکسن، کنترل‌های بیولوژیکی و حیوانی، فرآورده‌های حاصل از مهندسی بافت، فرآورده‌های ژن تراپی،  فرآورده‌های نوترکیب، فرآورده‌های سل تراپی،  فرآورده‌های مشتق از خون، منوکلونال آنتی بادی)

کنترل ایمنی و عدم حساسیت مواد و فرآورده های بیولوژیک (واکسن، کنترل‌های بیولوژیکی و حیوانی، فرآورده‌های حاصل از مهندسی بافت، فرآورده‌های ژن تراپی،  فرآورده‌های نوترکیب، فرآورده‌های سل تراپی،  فرآورده‌های مشتق از خون، منوکلونال آنتی بادی)

کنترل بیواکی والانسی مواد و فرآورده های بیولوژیک (واکسن، کنترل‌های بیولوژیکی و حیوانی، فرآورده‌های حاصل از مهندسی بافت، فرآورده‌های ژن تراپی،  فرآورده‌های نوترکیب، فرآورده‌های سل تراپی،  فرآورده‌های مشتق از خون، منوکلونال آنتی بادی)

ارائه‌ی خدمات آموزشی در مواد و فرآورده‌های بیولوژیک (واکسن، کنترل‌های بیولوژیکی و حیوانی، فرآورده‌های حاصل از مهندسی بافت، فرآورده‌های ژن تراپی،  فرآورده‌های نوترکیب، فرآورده‌های سل تراپی،  فرآورده‌های مشتق از خون، منوکلونال آنتی بادی)

نظارت و بازرسی آزمایشگاه‌های مجاز مواد و فرآورده‌های بیولوژیک

تهیه و تولید مواد استاندارد، نمونه مجهول و مهارت آزمایی درمواد و فرآورده‌های بیولوژیک (واکسن، کنترل‌های بیولوژیکی و حیوانی، فرآورده‌های حاصل از مهندسی بافت، فرآورده‌های ژن تراپی،  فرآورده‌های نوترکیب، فرآورده‌های سل تراپی،  فرآورده‌های مشتق از خون، منوکلونال آنتی بادی)

 

 

ملزومات پزشکی

کنترل فیزیکوشیمیایی ملزومات پزشکی

کنترل مواد اولیه و جانبی ملزومات پزشکی

کنترل میکروبیولوژی ملزومات پزشکی

کنترل ارزیابی تقلبات ملزومات پزشکی (فیزیکوشیمیایی)

کنترل ارزیابی کارایی و عوارض ملزومات پزشکی

کنترل بسته‌بندی ملزومات پزشکی

کنترل سموم، آلاینده‌ها و پسماندها در ملزومات پزشکی

کنترل حلیت ملزومات پزشکی

کنترل فرآورده‌های نانو درملزومات پزشکی

کنترل ایمنی و عدم حساسیت ملزومات پزشکی

ارائه‌ی خدمات آموزشی در ملزومات پزشکی

نظارت و بازرسی آزمایشگاه‌های مجاز ملزومات پزشکی

تهیه و تولید مواد استاندارد، نمونه مجهول و مهارت آزمایی درملزومات پزشکی

 

 

تجهیزات پزشکی

کنترل بیومتریال‌ها (دندانپزشکی، پزشکی)

کنترل بیومکانیک

کنترل بیو الکتریک

کنترل ارزیابی تقلبات تجهیزات پزشکی

کنترل بسته بندی تجهیزات پزشکی

 کالیبراسیون

کنترل حلیت تجهیزات پزشکی

کنترل ارزیابی کارایی و عوارض تجهیزات پزشکی

کنترل کیت‌ها و وسایل آزمایشگاه‌های تشخیص طبی

ارائه‌ی خدمات آموزشی در تجهیزات پزشکی

نظارت و بازرسی آزمایشگاه‌های مجاز تجهیزات پزشکی

تهیه و تولید مواد استاندارد، نمونه مجهول و مهارت آزمایی درتجهیزات پزشکی

فایل ها