دستورالعمل دریافت نمونه

1-    نمونه ارسالی به آزمایشگاه حتما باید دارای درخواست کتبی بوده و شماره شده و به امضای مسئول ذیربط رسیده باشد.

2-    نوع آزمایشات درخواستی مشخص باشد.

    3-    نمونه های مشمول پروانه ساخت و یا شناسه نظارت بایستی به شکل بسته بندی کامل بوده و باز نشده باشند.

 

    4-    نمونه های تأیید پروانه ساخت بایستی دارای یک نسخه از تصویر پروانه ساخت باشند.

 

    5-    نمونه های وارداتی بایستی دارای برگ آنالیز باشند.

 

    6-    نمونه های فله که از معاونت بهداشتی به آزمایشگاه ارسال می‌شود، بایستی در ظروف مناسب نمونه برداری شوند.

 

    7-    نمونه های میکروب شناسی بایستی در شرایط استریل نومنه برداری شده و از محل نمونه برداری تا آزمایشگاه زنجیره سرما  رعایت گردد.

       

    8-    نمونه هایی که نیاز به نگهداری در شرایط دمایی خاصی هستند بایستی هنگام حمل به آزمایشگاه آن شرایط رعایت شوند. مانند حمل شیر پاستوریزه در کلد باکس.

 

    9-    مقدار نمونه ها بایستی به میزان کافی باشد. (بر اساس جدول تعداد نمونه)

 

   10-نمونه های تاریخ گذشته ارزش آزمایش و بررسی ندارند، لذا آزمایشگاه آنها را دریافت نخواهد کرد.

 

   11-در مورد نمونه های شکایتی علت شکایت در برگ درخواست ذکر شود.

 

   12-آزمایشگاه از دریافت نمونه های شکایتی که جنبه جنایی دارند معذور است. این گونه نمونه ها بایستی در پزشکی قانونی آزمایش و بررسی شوند.

 

   13-کنترل فرآورده‌های خام دامی مثل شیر، تخم مرغ، انواع گوشت و ... با سازمان دامپزشکی می‌باشد لذا آزمایشگاه از پذیرفتن چنین نمونه هایی معذور است.

 

   14-نمونه های نان های سنتی بایستی از اول خمیر نمونه برداری شده و در اسرع وقت به آزمایشگاه ارسال شوند.

 

   15-بعد از تحویل نمونه به آزمایشگاه رسید دریافت شود.