بخش شیمی مواد غذایی:

بخش شیمی مواد غذایی از واحدهاي اصلی و فني- تخصصي آزمايشگاه کنترل مواد غذايي، آرايشي – بهداشتي بوده که کلیه نمونه‌های ارسالی از بخش پذیرش که نیازمند بررسی شیمیایی هستند، در این بخش تحت شرایط خاص نگهداری و در کوتاه‌ترین زمان، آزمون‌های مورد نیاز و درخواستی بر روی آنها انجام می‌گیرد.

در اين بخش کليه نمونه‌هاي ارسالي از واحدهاي توليدي تحت پوشش اداره نظارت بر مواد غذايي، آرايشي- بهداشتي و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم در صورت مطابقت با مفاد دستورالعمل نمونه‌گيري پذيرفته و آزمايش مي‌شود. همچنین این بخش نمونه‌هایسطح عرضه (طرح کشوری PMS ) و سایر ارگان‌ها را بر حسب نیاز و آزمون‌های درخواستی، مورد آزمون قرار می‌دهد.

مراجع مورد استفاده در اجراي سياست‌هاي اين بخش، بر اساس استانداردهاي ملي و جهاني و دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هاي مصوب اداره کل آزمايشگاههاي غذا و دارو وزارت بهداشت مي باشد.

در بخش شیمی آزمايشگاه کنترل مواد غذايي، آرايشي – بهداشتي با توجه به توانمندی ها و وجود تجهیزات، آزمون هاي شیمیایی بروي مواد غذايي انجام مي شود.