فاطمه ناملیتی

کارشناس دریافت و ارسال نمونه، ثبت آمار و بروز رسانی پروانه ها

رشته تحصیلی : کارشناسی علوم و صنایع غذایی کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی

شماره تماس : 02536162640