فرآیند پاسخ به استعلام وزارت صنایع و یا جهاد کشاورزی در خصوص استقرار

واحدهای صنعتی تولیدی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

(کارشناسی محل)

دریافت استعلام وزارت صنایع یا جهاد کشاورزی

ثبت در دبیرخانه/ دستور معاونت/ دستور مدیریت

(دانلود فرم درخواست بازدید کارشناسی محل)

ارجاع به کارشناس مربوطه

بازدید و تنظیم صورت جلسه

ارسال پاسخ به صنایع یا جهاد کشاورزی

بایگانی سوابق

فایل ها