مهندس محمدرضا روشنی

کارشناس شکایات

رشته تحصیلی : کارشناسی تغذیه

شماره تماس : 

پست الکترونیک : 

وظایف و مسئولیت ها :

  •  

 

واحدهای زیرمجموعه :

  •