کارشناسان و تلفن های اداره تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو

نام کارشناس

تلفن

سمت

شیرین وفایی

36162677

رئیس اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی

علی عسگری

36162626

کارشناس تجهیزات پزشکی (امور تولیدکنندگان)

محمدعلی سلامی

36162649

کارشناس تجهیزات پزشکی (بازرسی)

محسن افشار

36162649

کارشناس تجهیزات پزشکی (ارجاع)

حسین دولت

36162607

کارشناس تجهیزات پزشکی (بازرسی)

مهدیه شمس

36162626

کارشناس تجهیزات پزشکی (امور توزیع کنندگان)