معرفی مدیریت امور عمومی

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی: 

مهدی آقابابایی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشجوی دکترای مدیریت دولتی

 

شرح وظایف:

انجام موارد مرتبط با امور اداری و مالی معاونت، هماهنگ کننده حوزه های مختلف معاونت، نظارت بر اجرای صحیح فرآیندها اداری و مالی

واحدهای تحت نظارت:

امور اداری، امور مالی، تدارکات، دبیرخانه، بایگانی، انبار، امورحقوقی، تاسیسات، نقلیه، خدمات، روابط عمومی