شرح فعالیتها و وظایف واحد ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها  (ADR)

-         براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت عارضه ناخواسته دارویی (ADRs)  Advers Drug Reactions  عبارت است از :

هرگونه پاسخ ناخواسته و زیان آور که در مقادیر مصرف معمول دارو جهت تشخیص، پیشگیری، درمان و یا تغییر عملکرد فیزیولوژیکی رخ دهد.

-         نماینده ADRدر معاونت :

1-         ارتباط پیوسته با مرکز ADRدر تهران

2-     در اختیار قراردادن آخرین اطلاعیه های صادر شده از مرکز ADRدر بین پزشکان، داروسازان،‌پرستاران و دندانپزشکان و سایر حرف پزشکی

3-         انجام هماهنگی های لازم جهت انتخاب نمایندگان ADRدر بیمارستان

4-         برگزاری دوره های آموزشی برای نمایندگان ADR

5-         تهیه مطالب آموزشی برای گروه های هدف درخصوص ADR(پوستر- پمفلت- بسته های آموزشی و...)

6-         نظارت بر نصب تابلوی مخصوص ADRدر بیمارستانها

7-         توزیع و نظارت بر نصب صندوقهای ADRدر بیمارستنها

8-         هماهنگی جهت اجرای برنامه های پژوهشی ADR

9-         توزیع فرمهای ADRدر محلهای مورد نیاز

10-         تهیه گزارشات عملکرد واحد ADRو ارسال آن هر سه ماه یکبار

11-         ارسال گزارش فرم زردرنگ به مرکز در موارد جدی مشکوک به مصرف فرآورده های دارویی که به این واحد ارجاع گردیده اند.

12-         بررسی و آنالیز گزارشات ارسال شده به مرکز ADR