بخش ميکروب شناسي:

بخش ميکروب شناسي يکي از واحدهاي آزمايشگاه کنترل مواد غذايي، آرايشي بهداشتي مي باشد. اين واحد يکي از واحد هاي فني، تخصصي در آزمايشگاه مي باشد . کلیه نمونه های که از بخش پذیرش ارسال شده و نیاز به بررسی میکروبی دارند، در این بخش تحت شرایط خاص نگهداری شده و در سریع ترین زمان، آزمون های میکروبیولوژیکی بر روی آنها انجام می گیرد.

در اين بخش کليه نمونه هاي ارسالي از واحد هاي توليدي تحت پوشش اداره نظارت بر مواد غذايي، آرايشي- بهداشتي و سایر مراکز درخواست کننده در صورت مطابقت با مفاد دستورالعمل نمونه گيري پذيرفته و آزمايش مي شود. همچنین این بخش نمونه های (طرح کشوری  PMS) و سایر ارگان ها را بر حسب نیاز، مورد آزمون قرار می دهد.

مراجع مورد استفاده در اجراي سياست هاي اين بخش، بر اساس استانداردهاي ملي و جهاني و دستورالعمل ها و بخش نامه هاي مصوب اداره کل آزمايشگاه هاي غذا و دارو وزارت بهداشت و در بعضي موارد نظر کارشناسي که با قوانين اداره کل منافات ندارد، مي باشد.

در بخش ميکروب شناسي آزمايشگاه کنترل مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي با توجه به توانمندی ها و وجود امکانات، آزمونهاي میکروبی بروي مواد غذايي، مواد آرايشي و بهداشتي انجام مي شود.