تولید

  • بررسی  پرونده های درخواست مجوز تولید
  • انجام بازدیدهای لازم به منظور ممیزی خطوط تولید، ارزیابی شرایط محیطی و بررسی فواصل واحدهای تولیدی از انواع آلاینده ها
  • صدور و تمدید پروانه ساخت وسایل پزشکی
  • تشکیل کمیته های فنی تجهیزات پزشکی به منظور بررسی و تصمیم گیری برای شرایط خاص واحدهای تولیدی
  • پاسخ به استعلام های سازمان صمت و سایر ارگان ها درخصوص تولیدکنندگان

 

 توزیع و عرضه

 

نظارت و بازرسی

  • نظارت مداوم و مستمر از واحدهای واردکننده، تولیدکننده، توزیع کننده، اصناف، داروخانه ها و مراکز درمانی و برخورد در چارچوب آیین نامه تجهیزات پزشکی