بخش پذيرش

بخش پذيرش يکي از واحد هاي آزمايشگاه کنترل مواد غذايي ، آرايشي بهداشتي مي باشد. اين واحد زیر نظر بخش تضمین کیفیت بوده که بر حسن انجام کار بخصوص در ارتباط با نحوه تحویل و قبول یا رد نمونه های ارسالی نظارت دارد. در اين واحد كليه نمونه هاي غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي كه از شبكه بهداشت دانشگاه و اداره نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي قم ، نمونه های ارسالی از دیگر ارگان ها و سازمان های درخواست کننده (نیروی انتظامی ، مجامع اصناف و ...) و همچنين نمونه هاي جمع آوري شده از سطح عرضه (طرح کشوری  PMS) تحويل گرفته شده و پس از كد گذاري جهت كار به بخشهاي مربوطه ارسال مي گردد.

لازم به ذکر است که در اين بخش نمونه هاي ارسالي از سایر ادارات و ارگان ها ، در صورتی که مطابقت با مفاد دستورالعمل نمونه گيري باشند، پذيرفته مي شوند.