اعضای کمیسیون ماده 20 دانشگاه :

 1-رئیس دانشگاه دکتر محمدرضا قدیر

2-معاون غذا و دارو دکتر محمد حضوری

3-مدیر دارو- دکتراکبر وامق

4-نماینده انجمن داروسازان دکتر حسین خوش لهجه

5-داروساز آزاد به دعوت رئیس دانشگاه دکتر 

6-داروساز منتخب سازمان نظام پزشکی استان دکتر حسین صادقی

 

مراحل صدور پروانه مسول فنی شرکت :

 1-معرفی نامه از سوی شرکت

2-تکمیل فرم نعهد معرفی مسئول فنی شرکت ها

3-گواهی عدم اعتیاد

4-گواهی سوء پیشینه

5-گواهی دوره GDP ,GSP …..

6-طرح درکمیسیون ماده 20 دانشگاه

7-درخواست صدور کارت صلاحیت مسئول فنی شرکت

فایل ها